Menu KOPEX-FAMAGO
Menu
Przewiń w dół

Ogólne warunki zakupu i dostaw dla Kopex-Famago Spółki z.o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu i Dostaw (zwane dalej „OW”) dotyczą zakupu towarów, dokonywanych przez KOPEX-FAMAGO Sp. z o.o, w Zgorzelcu (zwaną dalej „Kupującym”) u innych podmiotów oraz dostaw od innych podmiotów (zwanych dalej łącznie „Sprzedawcą”) oraz określają wzajemne relacje pomiędzy stronami, stanowiąc integralną część zawieranych umów.

1.2. Niniejsze OW obowiązują w odniesieniu do wszelkich zamówień Kupującego, bez potrzeby wskazywania na nie w każdym przypadku, co oznacza, że wyłączone jest bezwzględnie stosowanie ogólnych warunków sprzedaży Sprzedawcy także wówczas, gdy Kupujący nie zgłosił wobec nich odrębnego wyraźnego sprzeciwu.

1.3. Odstępstwo od stosowania niniejszych OW wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie przez Kupującego w uzgodnieniu ze Sprzedawcą od stosowania niniejszych OW ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego zamówienia i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Sprzedawcę jako dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Kupującego.

§ 2. Zawarcie umowy

2.1. Zapytania ofertowe Kupującego są niezobowiązujące dopóki Kupujący nie złoży Sprzedawcy zamówienia w formie pisemnej, opatrzonego podpisami osób uprawnionych do reprezentacji Kupującego.

2.2. Za równoważną z formą pisemną, rozumie się także złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem faksu.

2.3. Umowa zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Jeżeli strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zamówieniu, poczytuje się za akceptację warunków zamówienia przez Sprzedawcę bez zastrzeżeń.

§ 3. Ceny

3.1. Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, jako wiążące bezwzględnie są ceny określone w zamówieniu przez Kupującego lub w oświadczeniu Kupującego o przyjęciu oferty Sprzedawcy.

3.2.. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny są cenami stałymi i zawierają wszystkie koszty ponoszone przez Sprzedawcę do momentu wydania towaru w siedzibie Kupującego lub w innym miejscu przez niego wskazanym, w szczególności koszty załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia transportu i wyładunku. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w towarze wynikające z niewłaściwego transportu lub opakowania.

§ 3. Przedmiot umowy

4.1. Jeśli w zapytaniu ofertowym, Kupujący dokładnie określił wymogi, jakie powinien spełniać towar, Sprzedawca jest zobowiązany podać w ofercie wszystkie informacje konieczne dla oceny, czy oferowane towary odpowiadają tym wymogom.

4.2. O ile nie ustalono inaczej w zapytaniu ofertowym, Sprzedawca może złożyć ofertę wariantową lub alternatywną. Złożenie przez Sprzedawcę oferty wariantowej lub alternatywnej uznaje się za zapewnienie przez Sprzedawcę, że złożona przez niego oferta wariantowa lub alternatywna jest całkowicie równoważna pod względem prawnym i technicznym ofercie złożonej zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

4.3. Jeżeli w zamówieniu lub zapytaniu Kupującego nie zostaną ustalone żadne dalej idące wymagania, to w takim przypadku należy dostarczyć towary posiadające jakość zgodną z normami DIN, PN lub ich odpowiednikami, jeżeli dla danego towaru obowiązujące przepisy wymagają tego rodzaju norm.

§ 5. Zakres świadczenia:

5.1. W zakres świadczenia wchodzi także obowiązek Sprzedawcy przeniesienia na Kupującego prawa własności towaru oraz prawa własności do wszelkiej dokumentacji technicznej (również od poddostawców) niezbędnej do produkcji, serwisu, konserwacji i eksploatacji. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w języku polskim lub innym języku wskazanym przez Kupującego.

5.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z zamówionym towarem także wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty jakości, deklaracje zgodności, dokument gwarancji a także inne dokumenty określone przez Kupującego.

5.3. Dostarczenie przez Sprzedawcę towaru bez odpowiedniej dokumentacji technicznej i jakościowej nie jest dostawą częściową, lecz stanowi niewykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę, które uprawnia Kupującego do odmowy przyjęcia towaru i odmowy zapłaty.

5.4. Sprzedawca przenosi także na Kupującego wszelkie prawa, które są niezbędne do korzystania z przedmiotu umowy oraz świadczeń Sprzedającego lub osób trzecich.

5.5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w związku z wykonywaniem zawartej umowy dostawy, wyłącznie Kupującemu przysługuje prawo do uzyskania patentu, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

§ 6. Dostawa

6.1. O ile nie ustalono inaczej, dostawy odbywają się wg DDP zgodnie z Incoterms 2010. Miejscem wykonania zawartych umów jest siedziba Kupującego (Zgorzelec ul. Fabryczna 10), chyba, że wyraźnie ustalono inne miejsce wykonania.

6.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzI na Kupującego z chwilą faktycznego wydania towaru Kupującemu w miejscu jego przeznaczenia, określonym w ust. 6.1. powyżej.

6.3. Dostarczenie towaru w innym miejscu, nie skutkuje przejściem ryzyka na Kupującego, nawet wtedy, jeżeli pod tym innym adresem dostawa zostanie przyjęta. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty poniesione przez Kupującego z tytułu dostawy towaru na inny adres.

6.3. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia dostawy częściowej, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby jego uzasadniony interes. To samo dotyczy sytuacji, gdy towar zostanie dostarczony przez Sprzedającego przed lub po ściśle określonym terminie wykonania umowy. Kupujący ma wówczas także prawo odesłać towar lub zlecić jego składowanie towaru u osób trzecich – na koszt i na ryzyko Sprzedawcy.

6.5. Kupujący, do chwili wykonania umowy, ma prawo żądać wstrzymania dostaw lub wprowadzenia zmian do zakresu przedmiotu umowy. Żądanie może dotyczyć zwiększenia, zmniejszenia lub zmiany zakresu świadczeń, zmiany warunków technicznych lub terminów wykonania.

§ 7. Odbiór

7.1. Braki ilościowe lub jakościowe towaru uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy do czasu uzupełnienia dostaw lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Odbiór jakościowy po stronie Sprzedawcy.

7.2. Pokwitowanie dostawy towaru nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.

7.3. Towar nieprzyjęty przez Kupującego, o ile strony nie postanowią inaczej, zostanie w terminie 7 dni od daty odmowy jego przyjęcia, odebrany przez Sprzedawcę, a w jego miejsce dostarczony towar wolny od wad.

7.4. W razie nieodebrania towaru, Kupujący jest uprawniony do jego odesłania lub przechowania – w obu przypadkach na koszt Sprzedawcy.

§ 8. Kary umowne i odstąpienie od umowy.

8.1. Uzgodnione terminy sprzedaży lub dostawy są bezwzględnie wiążące. Uznaje się je za dotrzymane, jeżeli towar w ustalonym terminie zostanie wydany Kupującemu w jego siedzibie lub pod innym uzgodnionym adresem.

8.2. O ile nie zastrzeżono inaczej, w przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostarczenia towaru, Kupujący ma prawo żądać od niego zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz jednorazowo płatnej kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,

8.3. Jeśli skutkiem uchybienia terminu przez Sprzedawcę lub wad towaru jest wstrzymanie lub zakłócenie produkcji, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto zamówienia.

8.4. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności Kupujący może odstąpić od umowy bez wyznaczania Sprzedawcy terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie zobowiązania po terminie nie będzie miało już dla Kupującego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo zamierzony cel umowy.

8.5. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, jest on wówczas zobowiązany do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia.

8.6. Kary umowne wymagalne są w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania Kupującego do ich uiszczenia lub w innym terminie, określonym w żądaniu Kupującego.

8.7. Kupujący może potrącić karę umowną z wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy lub zażądać wypłacenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zostało wniesione przez Sprzedawcę.

8.8. Kupujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w treści niniejszych OW na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Rękojmia za wady, gwarancja jakości, reklamacja

9.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady dostarczonych rzeczy, także w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w sposób określony przez Kupującego lub według dostarczonej przez Kupującego dokumentacji techniczno-technologicznej, chyba że Sprzedawca – pomimo zachowania należytej staranności – nie mógł wykryć wadliwości sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo gdyby Kupujący – pomimo zwrócenia mu przez Sprzedawcę uwagi na powyższe wadliwości – nadal obstawał przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub rozwiązaniach wynikających z dostarczonej przez siebie dokumentacji technologicznej.

9.2. Sprzedawca gwarantuje, że towar sprzedany Kupującemu jest nowy, należycie wykonany, sprawdzony i nadaje się do użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz spełnia warunki techniczne i jakościowe wynikające z zamówienia lub zapytania Kupującego oraz spełnia wymagane warunki bezpieczeństwa i jest dopuszczony do obrotu na obszarze, na którym ma być zastosowany.

9.3. Na dostarczony towar Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości. O ile nie zastrzeżono inaczej, uprawnienia z rękojmi i gwarancji jakości wygasają po upływie 24 miesięcy od dnia zapłaty za towar.

9.4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, wymienić rzecz na nową wolną od wad lub ją naprawić pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia albo zwrócić Kupującemu równowartość ceny i naprawić szkodę.

9.5. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty reklamacji, w tym koszty transportu, koszty robocizny, koszty materiału lub koszty badań jakościowych towaru a także koszty powierzenia przez Kupującego osobie trzeciej wykonania zastępczego w razie niewykonania zobowiązań przez Sprzedawcę.

§ 10. Prawa osób trzecich

10.1. Sprzedawca zapewnia i przejmuje pełną odpowiedzialność za to, że w wyniku dostarczenia towaru, żadne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone, ani też nie zostaną wobec Kupującego podniesione jakiekolwiek roszczenia ze strony osób trzecich.

10.2. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Sprzedawca jest zobowiązany, bez względu na swoją winę, do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Kupującego, w tym kosztów celowej obrony praw oraz zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia.

§ 11. Faktury i płatności

11.1. Wszystkie faktury Sprzedawcy muszą być wystawione zgodnie z przepisami, w tym przepisami o VAT.

11.2. O ile Strony nie ustalą inaczej, płatności nastąpią w terminie 30 dni od daty doręczenia Kupującemu oryginału faktury VAT, prawidłowo sporządzonej i zgodnej z postanowieniami zawartej umowy. Opóźnienia w zapłacie wynikające z niespełnienia powyższych warunków, nie stanowią podstawy do żądania przez Sprzedawcę odsetek za opóźnienie.

11.3. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

11.4. Płatność nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia w całości, chyba, że Strony uzgodnią inaczej.

11.5. W razie niewłaściwego wykonywania umowy przez Sprzedawcę, Kupujący jest uprawniony do wstrzymania płatności w całości lub jej odpowiedniej części, aż do właściwego wykonania zamówienia.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego, nie może przenieść na osoby trzecie, w drodze przelewu, cesji, zastawu lub działania o podobnym charakterze, całości bądź części należności wynikającej z zawartej umowy.

12.2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zgody na przekazanie całości lub części Zamówienia do wykonania osobie trzeciej (Podwykonawcy), Sprzedawca pozostaje wyłącznie i całkowicie odpowiedzialny wobec Kupującego za należytą realizację umowy, w tym za dotrzymanie terminu i wymaganej jakości oraz wobec Podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia. Kupujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.

12.3. Sprzedawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, handlowe i organizacyjne, ujawnione przez Kupującego lub jego przedstawicieli albo do których Sprzedawca uzyskał dostęp w związku lub przy okazji realizacji umowy dla Kupującego i których ujawnienie osobom trzecim, mogłoby narazić Kupującego na szkodę oraz nie może wykorzystywać tych informacji w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania zawartej umowy

12.4.Obie strony będą starały się rozstrzygać wszelkie spory polubownie. W razie braku takiej możliwości, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego.

Wersja PDF